Skip to main content

Razumevanje ideje rane crkve

raz idejMi ne posmatramo ranu crkvu kao crkvu osnovanu na rečima i pisanim delima crkvenih otaca. Mi tvrdimo da su pisanja crkvenih otaca bila izvor mnogih korupcija koje su kasnije rezultirale stvaranjem državne crkve, tj. crkve koja će kasnije biti podeljena na dva ogranka: rimokatoličku i pravoslavnu crkvu. Obrazovanjem državne crkve uvedene su mnoge prakse i doktrine koje nisu bile deo učenja Isusa i njegovih apostola. Pomenimo neke: progostvo "jeretika"; kult svetaca u formi marioltarije (obožavanje Marije, Isusove majke) i slavljenje svetaca; krštenje beba i male dece; ritualizam sa mnogim elementima stranim praksi rane crkve; uvođenje novih redova sveštenstva, itd.

Prema tome, ovaj sajt se ne bavi pisanjima crkvenih otaca, već radije učenjima Hrista i Njegovih apostola o kojima govore pisanja apostola. Njihova pisanja su sačuvana i mogu se čitati u našim Biblijama.

Štaviše, učimo iz njihovih primera i prakse koji su posvedočeni najranijim dokumenatima istorije crkve: Evanđeljima, knjigom o apostolskim delima (Dela apostolska), Poslanicama i Jovanovim Otkrivenjem. Pisanja apostola jesu najpouzdanija i najranija crkvena dokumenta. Neka njihova pisanja zajedno sa pisanjima proroka Starog zaveta budu naš jedini vodič.

Na ovom sajtu mi ćemo dosta govoriti o apostolskom svedočanstvu u vezi Hrista: Njegovom životu, učenjima, i najvažnije - Njegovom vaskrsenju. Stoga, ovde će se naći mnoštvo članaka koji se bave istorijskim svedočanstvom Hristovog vaskrsenja, istorijom crkve, osnovnim doktrinama, hrišćanskom praksom i primedbama protiv katoličke i protestantske teologije koje se tiču doktrine spasenja, teokratije i obreda.

rana-crkva.net namenjen je hrišćanima koji dovode u pitanje sopstvenu hrišćansku tradiciju i ideje koje utiču na naše moderne prosečne predstave. Namenjen je hrišćanima koji uzimaju Bibliju kao jedini autoritet u sopstvenom životu.