Skip to main content

Uvod u teologiju pakla

Uvodna reč o biblijskoj doktrini pakla

pk.006

Imamo dva članka o biblijskoj doktrini pakla:

Fundamentalna tačka biblijskog otkrivenja jeste da je Bog ljubav. Apostol Jovan, u svojim poslanicama, naglašava tu suštinsku osobinu Boga:

A koji nema ljubavi ne pozna Boga; jer je Bog ljubav. I mi poznasmo i verovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji. (1 Jov 4:8, 16)

Taj isti apostol nam je u svom evanđelju objavio jednu od najvećih izjava Božje ljubavi:

Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. (Jov 3:16)

I drugi pisci Biblije nam takođe otkrivaju da Bog želi da se svi ljudi spasu.

Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine. Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus, koji sebe dade u otkup za sve, za svedočanstvo u svoje vreme. (1 Tim 2:4-6)

Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. (2 Pet 3:20)

Zato deluje veoma protivrečno kada se istovremeno tvrdi da nas Biblija upozorava na pakao, ako se pakao shvata kao mesto ili stanje večne muke izgubljenih duša koje se nisu izmirile sa Bogom. Čitajući Bibliju mi susrećemo odlomke o Božjem gnevu koji je opisan kao kazna ispoljena večnom mukom u paklu. Takvi odlomci se veoma teško daju uskladiti sa slikom Boga savršene dobrote i ljubavi. Mi bivamo konfrontirani sledećim pitanjem: Kako Bog može dozvoliti večnu muku ako je Bog dobar i pun ljubavi?

Hrišćani imaju dva različita pristupa u razmatranju gornjeg pitanja:

  1. Pokušava se dati alternativno tumačenje odlomaka o paklu gde se pakao ne shvata kao mesto večne muke izgubljenih grešnika. On se radije shvata kao prebivalište izgubljenih grešnika koji su u mukama na jedno određeno vreme.
  2. Pokušava se dati objašnjenje koje bi pokazalo da je ideja pakla, kao večne muke, u skladu sa učenjem o Božjoj dobroti i ljubavi.

Verujemo da su alternativna tumačenja odlomaka o paklu motivisana uverenjem da je nemoguće uskladiti pojam večne kazne pakla sa pojmom Božje savršene ljubavi i dobrote. Pokazaćemo da pakao, kao mesto ili stanje večne muke izgubljenih grešnika, nužno postoji upravo zbog Božje savršene ljubavi i dobrote, i da nema potrebe da se traže alternativna tumačenja tekstova o paklu. Dokazaćemo da je pakao kao mesto večne muke izgubljenih grešnika i te kako moguć u univerzumu moralno savršenog Boga koji je pun ljubavi i dobrote.

Takođe ćemo pokazati zašto su alternativna tumačenja o paklu problematična sa hermeneutičke tačke gledišta. (Biblijska hermeneutika jeste teološka disciplina koja se bavi pitanjima tumačenja Biblije. Između ostalog se razmatraju principi zdravog tumačenja).

Zato će se naša diskusija o paklu sastojati iz dva članka. Prvi članak, Biblijski razlozi za doktrinu pakla kao večne muke, će razmatrati sve relevantne biblijske odlomke o paklu i pokazati da nas Biblija uči da će izgubljeni grešnici biti kažnjeni večnom mukom. Drugi članak, Apologetski razlozi za doktrinu večne muke pakla, jeste filozofskog karaktera čiji je cilj da objasni kako je večna muka izgubljenih grešnika moguća u univerzumu moralnog savršenog Boga koji je pun ljubavi i dobrote. (Hrišćanska apologetika jeste teološka disciplina koja se bavi naučnim i filozofskim dokazima hrišćanske vere).

U našoj diskusiji će reč "pakao" biti korišćena u širokom smislu, kao zagrobno prebivalište izgubljenih grešnih duša koje su u stanju velike muke bez Boga.