Skip to main content

Doktrine

Ko je Bog Biblije?

Gods LoveZašto smo mi hrišćani? Mi smo hrišćani zbog Hrista. U Njegovoj ljudskoj prirodi mi smo prepoznali savršeno utelovljenje Boga, koje je, dok je hodao među nama, bilo izraženo kroz njegova dela, za koja znamo preko Njegovih najbližih prijatelja. U zrelosti Njegovog karaktera obelodanilo se dostojanstvo ljudske ličnosti, pokazujući da ono ima potencijala u svakome od nas. Njegov karakter, izražen u delima, isto tako otkriva ko je On kao Bog. Najveće otkrivenje Boga tokom istorije komunikacije između Njega i nas, bilo je kada nam se objavio u ljudskom telu. Upravo u vrhuncu Božjeg otkrovenja, On pokušava da nam prenese važnu stvar, naime Njegovu neizmernu ljubav za dostojanstvo naše ljudske prirode, stvorene prema Njegovom obličju.

Nastavite sa čitanjem

Hristovo vaskrsenje - temelj naše vere

Pouzdanost svedočanstva Hristovog vaskrsenja

vskrs.001Temelj hrišćanske vere leži u istoričnosti dva najvažnija događaja u istoriji čovečanstva: smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Hrišćanska vera je bazirana na istorijskoj tvrdnji da je Isus bio fizički vaskrsao tri dana posle njegove smrti.

Mi kao hrišćani smo vrlo uvereni da je Hristos zaista vaskrsnuo iz mrtvih. Naša uverenost nije fanatična ubeđenost nego je radije zasnovana na dobrim istorijskim razlozima koje bi svaki razuman čovek trebao prihvatiti.

Nastavite sa čitanjem

Trojstvo i spasenje

trinitywbsrbDoktrina Trojstva jeste neizostavna u hrišćanskoj teologiji i praksi. Ona je posebno važna ako se želi razumeti doktrina spasenja. Spasenje čovečanstva od strane Boga ne bi bilo moguće ukoliko Bog ne bi bio tripersonalan, tj. trojedini Bog koji se ispoljava kao Trojstvo: Otac, Sin i Sveti Duh. Konkretno, Hristova zastupniča smrt ne bi imala moć da spasi čovečanstvo ukoliko On nije bio utelovljenje Boga. tj. “Bog [koji] se javi u telu” (1. Timoteju 3:16). Učenje da je Hrist utelovljenje Boga pretpostavlja doktrinu Trojstva.

U ovom članku pokazaćemo da spasenje čovečanstva od zla greha nije moguće ukoliko Trojstvo nije fundamentalna božanska stvarnost.

Nastavite sa čitanjem

Doktrina Svetog Trojstva

trinity old webSveto Pismo nas naučava doktrini Svetog Trojstva, naime da je Bog trojedin. Doktrina o trojedinstvu Boga naučava da ima samo jedan Bog, ali da se božje biće manifestuje kao savršeno jedinstvo triju osoba koje poseduju božansku prirodu: Otac, Sin i Sveti Duh. Doktrina je isto poznata pod nazivom "trinitarizam".

Doktrina Svetog Trojstva nas ne naučava da postoje tri različita i nezavisna boga, nego da postoji samo jedan Bog čije božansko biće je intrinzično konstituisano od triju osoba.

Nastavite sa čitanjem

Sola Skriptura

Dovoljni i konačni autoritet Pisma


sl.scrptr.003Mi verujemo da Sveto pismo, takođe poznato kao Biblija, predstavlja skup spisa koje su napisali proroci i apostoli nadahnuti Svetim Duhom. Sveto pismo predstavlja Božje otkrivenje njegove volje čovečanstvu: posredstvom Svetog pisma mi upoznajemo Boga i učenja njegovog moralnog zakona. Mi verujemo da je Sveta Biblija jedini nepogrešivi i konačni autoritet za Crkvu. Drugim rečima, mi verujemo u načelo Sola Skripture (latinski Sola Scriptura, "Samo Pismo"): Sveta Biblija je jedini nepogrešivi izvor Božjeg otkrivenja za postapostolsku Crkvu. Pokazaćemo da je Sola Skriptura implicitno naučavana u Bibliji, tj., do nje se može doći iz izvesnih biblijskih zapažanja. Takodje pozabavićemo se pravoslavnim i rimokatoličkim prigovorima protiv Sole Skripture i pokazati da je Sola Skriptura zdrav hrišćanski princip.

Nastavite sa čitanjem

Kraj harizmatskih darova

Cezacionizam naspram kontinuacionizma u pogledu harizmatskih darova

dove.2U ovom članku ćemo istražiti ispravnost harizmatskog verovanja da su darovi Svetog Duha i dalje prisutni u Crkvi Hristovoj. Harizmate veruju da darovi Svetog Duha i dalje postoje i da nikada nisu prestali da budu u upotrebi, od rođenja Crkve na dan Pentakosta do danas. Darovi će nastaviti da postoje do Hristovog povratka. Harizmatsko verovanje je poznato pod imenom kontinuacionizam, dok je suprotno verovanje - verovanje da su darovi iščezli - poznato kao cezacionizam. Mi ćemo pokazati da je kontinuacionizam neistinit tako što ćemo istražiti važne argumente koji se javljaju u ovoj raspravi.

Nastavite sa čitanjem

Uvod u teologiju pakla

Teološki problem pakla - uvodna reč

pk.006Uvodna reč o biblijskoj doktrini pakla. Naša diskusija o paklu se sastoji iz dva članka. Prvi članak, Biblijski razlozi za doktrinu pakla kao večne muke, će razmatrati sve relevantne biblijske odlomke o paklu i pokazati da nas Biblija uči da će izgubljeni grešnici biti kažnjeni večnom mukom. Drugi članak, Apologetski razlozi za doktrinu večne muke pakla, jeste filozofskog karaktera čiji je cilj da objasni kako je večna muka izgubljenih grešnika moguća u univerzumu moralnog savršenog Boga koji je pun ljubavi i dobrote. (Hrišćanska apologetika jeste teološka disciplina koja se bavi naučnim i filozofskim dokazima hrišćanske vere).

Nastavite sa čitanjem

Vodeno krštenje

Krštenje - slika našeg vaskrsenja u Hristu

krstnj.001U članku "Hristovo vaskrsenje - temelj naše vere", videli smo da je temelj naše hrišćanske vere istorijska činjenica Hristovog telesnog vaskrsenja. Vodeno krštenje simbolično predstavlja celovitost te lične dimenzije smisla Hristovog vaskrsenja u našim životima. Simbolika krštenja prikazuje karakter vere u Hrista izražene kroz našu vernost i poslušnost. Ono takođe prikazuje nadu naše vere, naime u slavnu budućnost dolaska Hristovog carstva u kome će smrt konačno biti pobeđena kroz vaskrsenje svih svetih koji su umrli u Hristu.

Nastavite sa čitanjem