Skip to main content

Spisak knjiga Biblije


Skraćenice knjiga Biblije

bbl.skrcnc.001Prilikom citiranja knjiga Svetoga Pisma, koristimo sledeće skraćenice.

Stari Zavet

Mojsijev zakon, Tora ili Petoknjižje

 • 1. Mojsijeva (Postanje) - 1 Moj.
 • 2. Mojsijeva (Izlazak) - 2 Moj.
 • 3. Mojsijeva (Levitska) - 3 Moj.
 • 4. Mojsijeva (Brojevi) - 4 Moj.
 • 5. Mojsijeva (Ponovljeni zakon) - 5 Moj.

Istorijske knjige

 • Jošua (Isus Navin) - Još.
 • Sudije - Sud.
 • Ruta - Rut.
 • 1. Samuilova - 1 Sam.
 • 2. Samuilova - 2 Sam.
 • 1. Carevima - 1 Car.
 • 2. Carevima - 2 Car.
 • 1 Dnevnika - 1 Dnev.
 • 2 Dnevnika - 2 Dnev.
 • Ezra (Jezdra) - Ezr.
 • Nehemija (Nemijina) - Neh.
 • Estera (Jestira) - Est.

Mudronosne knjige

 • Job (Jov) - Job
 • Psalmi - Ps.
 • Izreke (Priče Solomonove) - Izr.
 • Propovednik - Prop.
 • Pesme nad pesmama - Pesme

Proroci

 • Isaija - Isa.
 • Jeremija - Jer.
 • Plač Jeremije - Plač
 • Ezekia (Jezekilja) - Eze.
 • Hošea (Osija) - Hoš.
 • Joilo (Joel) - Jol.
 • Amos - Amo.
 • Obadija (Avdija) - Oba.
 • Jona - Jon.
 • Mihej - Mih.
 • Nahum (Naum) - Nah.
 • Habakuk (Avakum) - Hab.
 • Sofonija (Sefanija) - Sof.
 • Hagaj (Agija) - Hag.
 • Zaharija - Zah.
 • Malahija - Mal.

Novi Zavet

Evanđelja

 • Matej - Mat.
 • Marko - Mar.
 • Luka - Luk.
 • Jovan - Jov.

Istorija

 • Dela Apostolska - Dela

Pavlove poslanice

 • Rimljanima - Rim.
 • 1 Korinćanima - 1 Kor.
 • 2 Korinćanima - 2 Kor.
 • Galatima - Gal.
 • Efescima - Efe.
 • Filipljanima (Filibljanima) - Fil.
 • Kološanima - Kol.
 • 1. Solunjanima - 1 Sol.
 • 2. Solunjanima - 2 Sol.
 • 1 Timoteju (Timotiju) - 1 Tim.
 • 2 Timoteju (Timotiju) - 2 Tim.
 • Titu - Tit.
 • Filemonu (Filimonu) - Flm.
 • Jevrejima- Jev.

Saborne poslanice

 • Jakovljeva - Jak.
 • 1. Petrova - 1 Pet.
 • 1. Petrova - 1 Pet.
 • 1. Jovanova - 1 Jov.
 • 2. Jovanova - 2 Jov.
 • 3. Jovanova - 3 Jov.
 • Judina - Jud.

Otkrivenje

 • Otkrivenje - Otk.