Skip to main content

Razumevanje ideje rane crkve

raz idejHvala na poseti našem sajtu. Naš sajt je namenjen pitanjima doktrine i prakse rane crkve. Međutim, postoji više različitih stanovišta i ideja oko pitanja rane crkve. Naše tumačenje pojma "rana crkva" tiče se predstave crkve koja je podređena učenjima apostola; učenjima apostola o kojima saznajemo čitajući njihove poslanice (2. Sol. 2:15).

Nastavite sa čitanjem

Ko je Bog Biblije?

Gods LoveZašto smo mi hrišćani? Mi smo hrišćani zbog Hrista. U Njegovoj ljudskoj prirodi mi smo prepoznali savršeno utelovljenje Boga, koje je, dok je hodao među nama, bilo izraženo kroz njegova dela, za koja znamo preko Njegovih najbližih prijatelja. U zrelosti Njegovog karaktera obelodanilo se dostojanstvo ljudske ličnosti, pokazujući da ono ima potencijala u svakome od nas. Njegov karakter, izražen u delima, isto tako otkriva ko je On kao Bog. Najveće otkrivenje Boga tokom istorije komunikacije između Njega i nas, bilo je kada nam se objavio u ljudskom telu. Upravo u vrhuncu Božjeg otkrovenja, On pokušava da nam prenese važnu stvar, naime Njegovu neizmernu ljubav za dostojanstvo naše ljudske prirode, stvorene prema Njegovom obličju.

Nastavite sa čitanjem

Hristovo vaskrsenje - temelj naše vere

Pouzdanost svedočanstva Hristovog vaskrsenja

vskrs.001Temelj hrišćanske vere leži u istoričnosti dva najvažnija događaja u istoriji čovečanstva: smrti i vaskrsenju Isusa Hrista. Hrišćanska vera je bazirana na istorijskoj tvrdnji da je Isus bio fizički vaskrsao tri dana posle njegove smrti.

Mi kao hrišćani smo vrlo uvereni da je Hristos zaista vaskrsnuo iz mrtvih. Naša uverenost nije fanatična ubeđenost nego je radije zasnovana na dobrim istorijskim razlozima koje bi svaki razuman čovek trebao prihvatiti.

Nastavite sa čitanjem

Sola Skriptura

Dovoljni i konačni autoritet Pisma


sl.scrptr.003Mi verujemo da Sveto pismo, takođe poznato kao Biblija, predstavlja skup spisa koje su napisali proroci i apostoli nadahnuti Svetim Duhom. Sveto pismo predstavlja Božje otkrivenje njegove volje čovečanstvu: posredstvom Svetog pisma mi upoznajemo Boga i učenja njegovog moralnog zakona. Mi verujemo da je Sveta Biblija jedini nepogrešivi i konačni autoritet za Crkvu. Drugim rečima, mi verujemo u načelo Sola Skripture (latinski Sola Scriptura, "Samo Pismo"): Sveta Biblija je jedini nepogrešivi izvor Božjeg otkrivenja za postapostolsku Crkvu. Pokazaćemo da je Sola Skriptura implicitno naučavana u Bibliji, tj., do nje se može doći iz izvesnih biblijskih zapažanja. Takodje pozabavićemo se pravoslavnim i rimokatoličkim prigovorima protiv Sole Skripture i pokazati da je Sola Skriptura zdrav hrišćanski princip.

Nastavite sa čitanjem

Doktrina Svetog Trojstva

trinity old webSveto Pismo nas naučava doktrini Svetog Trojstva, naime da je Bog trojedin. Doktrina o trojedinstvu Boga naučava da ima samo jedan Bog, ali da se božje biće manifestuje kao savršeno jedinstvo triju osoba koje poseduju božansku prirodu: Otac, Sin i Sveti Duh. Doktrina je isto poznata pod nazivom "trinitarizam".

Doktrina Svetog Trojstva nas ne naučava da postoje tri različita i nezavisna boga, nego da postoji samo jedan Bog čije božansko biće je intrinzično konstituisano od triju osoba.

Nastavite sa čitanjem

Hristocentričan život

Hristocentričnost - srž hrišćanskog načina života

Biblijski tekst propovedi


hrst.cntrc.001Zaista, zaista vam kažem: Ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, ono jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi. (Jov. 12:24)

Nastavite sa čitanjem

Vodeno krštenje

Krštenje - slika našeg vaskrsenja u Hristu

krstnj.001U članku "Hristovo vaskrsenje - temelj naše vere", videli smo da je temelj naše hrišćanske vere istorijska činjenica Hristovog telesnog vaskrsenja. Vodeno krštenje simbolično predstavlja celovitost te lične dimenzije smisla Hristovog vaskrsenja u našim životima. Simbolika krštenja prikazuje karakter vere u Hrista izražene kroz našu vernost i poslušnost. Ono takođe prikazuje nadu naše vere, naime u slavnu budućnost dolaska Hristovog carstva u kome će smrt konačno biti pobeđena kroz vaskrsenje svih svetih koji su umrli u Hristu.

Nastavite sa čitanjem